Kërkesë regjistrimi gjykatë

OBJEKTI: Regjistrimin si person juridik të Fondacionit: ’Akademia Alternative Shkencore Rrënjët Tona’, shkurt ARRT, në bazë të nenit 39 e vijues të ligjit 7850 datë 29.07.1994, si dhe të ligjit 8781, datë 03.05.2001 dhe ligjit 8788 dt. 07.05.2001. Kërkesa